องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
1471   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองคลัง

นางรมณียา ประเสริฐศิลป์พลมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางยุภาวรรณ ศรีทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางวิไลวรรณ พรมแป้นดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ชื่อ - นามสกุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางราวดี สีโยธา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายพัสกร วันวาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางวิไลวรรณ แก่นสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายณฌาพันธุ์ ทันบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ