องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
1471   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สำนักปลัด

นางสาวกรรณิกา สุวรรณเก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางฉวี ถามุลตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจินตนา เดชยศดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธัญญารัตน์ สุขีธรรม
นักประประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายประพันธ์ มาบิดา
นิติกร
นางพัชรินทร์ กงเพชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเสาวณี ดวงคำพิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกวรวุธ เพิ่มสุขคุณาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร ดรพลก้อม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางณิชชาภรณ์ บุญโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทร์เพ็ญ นาสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสราวุธ ริยะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวทิวารัตน์ วรรณศรี
ผู้ช่วยนิติกร
นายสมบูรณ์ พันธินา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอำนาจ ถานอาจนา
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์