องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
1437   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

ส.ต.ท.อุทร คิดดี
ปลัด อบต.แพง
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัด อบต.แพง
นางสาวกรรณิกา สุวรรณเก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรมณียา ประเสริฐศิลป์พลมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจิรศักดิ์ ศรีจันทร์โท
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางขวัญชนก ตอบลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางพรปวีณ์ จันสุก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จ่าเอกบัณฑิต ศรีเศรษฐา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชยานันต์ โยธาชัย
ผู้อำนวยการกองการเกษตร