องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
1471   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สมาชิกสภา

นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
ประธานสภา
นายสุพจน์ สีกงพะลี
รองประธานสภา
นางปราณี สุทธิเพชร
เลขานุการสภา
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
นายประมวล ดีสุวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
นายนิยม ถุงเกตุแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
นายเฉลิมพล สิงห์ฉลาด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
นายสุขสันต์ สารสังข์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
นางปราณี สุทธิเพชร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
นางปัญจลักษณ์ วงษ์เส
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
นายเฉลิมชัย บุตรโคตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
นายชัยวาลย์ โก้ชัยภูมิ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
นายทองคำ จันทะรัตน์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
นายสุรพล มุลตะกร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
นางคำพอง มนเทียรทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
นายสว่าง ตรีสุข
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
นายสุพจน์ สีกงพะลี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
นายวิรัช แดนแก้วมูล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
นางอำนวย สุพวงแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
นางจันทิรา ริยะวงษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
นายสุทัศน์ ถูพะอ่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
นายคำตัน ดาจิม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
นายณภา ศิริทรัพย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12
นายบวร สีลาบุตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
นายเฉลย ถุงออด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
นางวิลัยพร พรกุณา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
นายสุพรรณ ถาชินเลิศ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12
นางรัศมี เหินสว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13
นางวราลักษณ์ ลายนอก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14
นางรัชดาวรรณ ภิเศก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15
นายมีชัย แสนบูราณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16
นายสมพงษ์ คำแพง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13
นายสงกราน นามวงษา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14
นายประยูร ศรีจันทร์ก่ำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15
นายสุรชัย ทับสอน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16