องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/06/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโกหัวนาคำหนองแสง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมถุง) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง ๔ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองสองคอน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางทองพิศ ศรีมาตร ถึง ถนนเส้นบ้านแพงหนองกุงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่ ๘ เริ่มจาก บ้านนางบุตรศลา มุลตะกร ถึงถนนลาดยาง อบจ.๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านเลขที่ ๒๕ ถึง บ้านเลขที่ ๗๔ (สองฝั่งซ้ายขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง โดยทำการรื้อร่องระบายน้ำเดิมและก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียใหม่ หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้าน นายนิยม ละอำคา ถึง สี่แยก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๖ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : จ้างซ่อมรถบรรทุกเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : ซื้อจัดซื้อน้ำมันไฮดรอริก เพื่อใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสู่แปลงเกษตร หมู่ ๔ จากที่นานายเฉลิมชัย บุตรโคตร ถึงที่นานางสี ทองทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ,หินคลุก,ลูกรัง,ถนนลาดยาง, ในพื้นที่ตำบลแพง (หมู่ที่ ๑๒) จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ 5 จากสามแยกนานาเชิด สารสังข์ ถึนานายสำรวย ดีละอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสุ่แปลงเกษตร หมู่ 15 เริ่มจากคลองส่งนำ้ตรงนานายกาย ศรีนูเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองสองคอน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโกหัวนาคำหนองแสง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมถุง) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง ๔ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2023 : จ้างเหมาปรับปรุงดินโดยลงหินคลุก หมู่ ๕ จากสามแยกนายนายเชิด สารสังข์ ถึงนานายสำรวย ดีละอ่อน ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2023 : จ้างเหมาลงหินคลุกสู่แปลงเกษตร บ้านโนนเมือง หมู่ ๑๕ เริ่มจากคลองส่งน้ำตรงนานายกาย ศรีนูเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถปรับอากาศมินิบัส เพื่อไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2023 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง ทำการรื้อร่องระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ และวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก จำนวน 24 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการบำบัดน้ำในการอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ แห่ง หมู่๒, ๑๑,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง