องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
1438   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

24/09/2020 : จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในชุมชน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2020 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2020 : จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ (พื้นที่ดำเนินการ 2 ศูนย์ คือ ศพด.แพง และ ศพด.โนนเมืองสองคอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสู่แปลงเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ ๒,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองสองคอน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 6420 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน,ถนนหินคลุก,ลูกรัง ทั้ง 16 หมู่บ้าน (บ้านม่วงน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างปรับปรุงถนนตินโดยลงหินคลุกสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองเหนือ เริ่มจากบ้านแชวงศักดิ์ ทับบุญ ถึงที่นานายเฉลิมชัย บุตรโคตร ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 266.00 ตร.ม. รูปแบบและรายละเอียด ตามที่ อบต.แพง กำหนด
15/09/2020 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านม่วงน้อย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ไม้ยาวแบบมีพนักพิง ขนาด 80x200 เซนติเมตร (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ Ink Tank Printer กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานพร้อมพร้อมปริ้นเตอร์สีแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2020 : ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 และเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2020 : ซื้อโต๊ะทำงานห้องสภาฯ และเก้าอี้สำนักงานห้องสภาฯ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 : ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ชุดนักเรียน ผ้ากันเปื้อน ผ้าห่ม ที่นอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2020 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ ๑๓ (จำนวน ๒ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2020 : จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2020 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกเก็บขนขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2020 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2020 : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ ๖ เริ่มจากบ้านนางโกศล ทองสารไตร ถึงลำห้วยบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง