องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
66885   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ภารกิจและอำนาจหน้าที่  

 

อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

            องค์การบริหารส่วนตำบลแพง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่มถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่มถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
       (1/1)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

 

2. ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

หมวด 2 การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

มาตรา 16 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้

          1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
          2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
          3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
          5. การสาธารณูปการ 
          6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

          7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
          8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          9. การจัดการศึกษา
          10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
          11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
          13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          14. การส่งเสริมกีฬา 
          15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
          16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          17. การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
          18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ​
          19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
          20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
          21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
          22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
          23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
          24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          25. การผังเมือง 
          26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
          27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
          28. การควบคุมอาคาร
          29. การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
          30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด



เข้าชม : 454