องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
2325   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.แพง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมประจำเดือนพนักงาน อบต.แพง พฤศจิ...
  ประชุมประจำเดือนพนักงาน อบต.แพง พฤศจิ...
 • ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหล...
  ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหล...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมั...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมั...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมั...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมั...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมั...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมั...
 • วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 งานวิเคร...
  วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 งานวิเคร...
 • วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริ...
  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริ...
 • ประชุมประจำเดือนพนักงาน อบต.แพง ตุลาค...
  ประชุมประจำเดือนพนักงาน อบต.แพง ตุลาค...
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2563 อบต.แพง ร่วมพิธ...
  วันที่ 23 ตุลาคม 2563 อบต.แพง ร่วมพิธ...
 • วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการแล...
  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการแล...
 • วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.แพง...
  วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.แพง...
 • คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประก...
  คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประก...
 • วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมกา...
  วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมกา...
 • คณะกรรมการและอนุกรรมการ สปสช. อบต.แพง...
  คณะกรรมการและอนุกรรมการ สปสช. อบต.แพง...
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่...
  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่...
 • นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด ปฏิบัติ...
  นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด ปฏิบัติ...
 • ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหล...
  ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหล...
 • วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 อบต.แพง มอ...
  วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 อบต.แพง มอ...
ส.ต.ท.อุทร คิดดี
ส.ต.ท.อุทร คิดดี
ปลัด อบต.แพง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
ประธานสภา
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
โทร.043-776373

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลงข่าว : 02/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลงข่าว : 12/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
ลงข่าว : 01/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤฎีกาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงข่าว : 26/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ลงข่าว : 06/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ลงข่าว : 16/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 28
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
24/09/2020 : จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในชุมชน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2020 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2020 : จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ (พื้นที่ดำเนินการ 2 ศูนย์ คือ ศพด.แพง และ ศพด.โนนเมืองสองคอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสู่แปลงเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ ๒,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองสองคอน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 6420 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมู่บ้านท่องเที่ยว ครบวงจร บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ชมขั้นตอนทอเสือกกส่งญี่ปุ่น หมู่บ้านหัตถกรรมเสือกกบ้านแพง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม Mahasarakham Thailand
บ้านแพง จ.มหาสารคาม B 1
เสื่อกกแพง EP04การตลาดและการรวมกลุ่ม
เสื่อกกบ้านแพง EP03 การย้อมและการทอ
เสื่อกกแพงEP02การตัดการสอยและการย้อม


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ธันวาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมจัดหางาน
 • กรมสรรพากร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมทางหลวง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • กรมบัญชีกลาง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ