องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
142   คน
สถิติทั้งหมด
80645   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.แพง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประชุ...
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประชุ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู...
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู...
 • วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
  วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอ...
  วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอ...
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์พ...
  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์พ...
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์พ...
  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์พ...
 • วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายอำนวย...
  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายอำนวย...
 • วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
  วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 งานบริการ...
  วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 งานบริการ...
 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 สมา...
  วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 สมา...
 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นาย...
  วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นาย...
 • วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 งานส่...
  วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 งานส่...
 • วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 งานบริกา...
  วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 งานบริกา...
 • วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 งา...
  วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 งา...
 • วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบ...
  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบ...
 • วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 งา...
  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 งา...
 • วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 กอง...
  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 กอง...
 • วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
  วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แพง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
ประธานสภา
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 1
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
โทร.043-776373

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
ลงข่าว : 22/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 14/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหารจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 14/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 12/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 170
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 22/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 221
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ไม่เกิน 5,000 บาท) และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564)
ลงข่าว : 01/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 233
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
28/09/2023 : จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง โดยการรื้อรั้วเดิม พร้อมขนทิ้งและก่อสร้างรั้วใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แปลงเกษตร เริ่มจากที่นานายณรงณ์ มติกรกุล ถึงนานายหวด ใบปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แปลงเกษตร เริ่มจากที่นานายณรงณ์ มติกรกุล ถึงนานายหวด ใบปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แปลงเกษตร เริ่มจากที่นานายณรงณ์ มติกรกุล ถึงนานายหวด ใบปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย หมู่ ๑๑ เส้นถนนหลักกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล., หินคลุก, ลูกรัง, ถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่ตำบลแพง และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023 : จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าปกเย็บเล่ม ร่างข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023 : ซื้อฉากกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น) วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ,หินคลุก,ลูกรัง,ถนนลาดยาง, ถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลแพง โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายหลักเส้นกลางบ้านแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023 : จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโกหัวนาคำหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์
ชุมชนบ้านแพง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านท่องเที่ยว ครบวงจร บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ชมขั้นตอนทอเสือกกส่งญี่ปุ่น หมู่บ้านหัตถกรรมเสือกกบ้านแพง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม Mahasarakham Thailand
บ้านแพง จ.มหาสารคาม B 1
เสื่อกกแพง EP04การตลาดและการรวมกลุ่ม


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ตุลาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมบัญชีกลาง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธนาคารกรุงไทย
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงการคลัง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ