สำนักปลัด- ข้อมูลทั่วไป


สำนักปลัด

 

บุคลากรสำนักปลัด


ส.ต.ท.อุทร  คิดดี
ปลัด อบต.


นางสาวสุวรรณิภา  กลิ่นขจร
รองปลัด อบต.
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     นายสุนันท์  วรรณภักดิ์                                                                             
                                                                                                                                                        หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                
     
                                                                                                                                                      
            นางฉวี  ถามุลตรี                                             นางสาวธัญญารัตน์  สุขีธรรม                                     นายศีลศรัณย์  ศีลคุณ                                                  นางสาวจินตนา  เดชยศดี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ                                 นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ                               นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                      นายประพันธ์  มาบิดา                                         จ่าเอกสรศักดิ์  มุลตะกร                                               นางสาวเสาวณี  ดวงคำพิละ                          ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร  ดรพลก้อม

  นิติกร ปฏิบัติการ                         เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน                         เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน                             ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                                                                                        
     นางอรัญญา  เครือเนตร                                                นายธีระยุทธ  ศรีพอ                                               นายทวีศักดิ์  โยธะการี                                     นายเฉลิม  กรโสภา
          นักการภารโรง                                                          พนักงานขับรถยนต์                                         พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา                                        ยาม

    
       นายเกษร  ไกรหาญ      
          คนงานทั่วไป    
งานการศึกษา


นางมัลลิกา  ใหม่สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางพิมลรัตน์  นารัตน์โท
นักวิชาการศึกษา (ลจ)
                                                                                                                                     
นางสุมาส  ผ่านชมภู                                                     นางนัยนา  อินไชยา                                                   นางไมตรี   ฉิมมาทอง                                         นางสาวอนัญญา  จันทะรัด
   ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                   ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                 ครูผู้ดูแลเด็ก                                                           ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                                                     
  นางสมหมาย  วุฒิสาร                                                  นางทิพรัตน์  โนนทิง                                                นางจารุวรรณ  นาสมกอง                                          นางอมิตตา  กุมภวงค์
        ครูผู้ดูแลเด็ก                                                               ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                ครูผู้ดูแลเด็ก                                                           ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                                                                 
 นางสัมฤทธิ์  สมภาร                                               นางสาวหลางทอง  อาจโยธา                                       นางสาวอภิญญา  จันทะรัด                                   นางสาวทองสมุด  บุญอภัย
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                 
นางสาวรชรินทร์  ภูมิพันธ์                                           นางสาวณัฐณิชา  ไชยนามน                                             นางอรอุมา   ชัยราช
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX