กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม- ข้อมูลทั่วไป


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวรัชนี  เฉลยพจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                    
                                                                                                                                                                    
                                           นายรำไพ    นันทราช                                                                                                                           นางพวะณา  อินทร์สะอาด
                                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                                                                                            ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX