กองสวัสดิการสังคม- ข้อมูลทั่วไป


กองสวัสดิการสังคม

 

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม


นางสาวรัชนี  เฉลยพจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
                                                                                                                                                           
                                    นางสาวกองมณี  กุมภวงค์                                                                                                           นางสาวจันสี  พรมพัฒ
                                        นักพัฒนาชุมชน (ลจ)                                                                                                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX