กองช่าง- ข้อมูลทั่วไป


กองช่าง

 

บุคลากรกองช่าง


นายวิทยา  พรวิชาชาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
                                                                                                                                                                                    
      นายวีระพันธ์  สว่างวงศ์                                                                                 นางสาวสุพรรษา  พรหมกุล                                                                              นายกุลวิชญ์  สอนสกุล
           ผู้ช่วยช่างโยธา                                                                                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                                          คนงานทั่วไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX