ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 ผังขั้นตอนการร้องทุกข์ ร้องเรียน (13 มิ.ย. 2561 || อ่าน : 971 ) 420.09 KBs 971
 แบบฟอร์มร้องทุกข์ ร้องเรียน (13 มิ.ย. 2561 || อ่าน : 1018 ) 1.17 MBs 1018
 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (13 มิ.ย. 2561 || อ่าน : 984 ) 113.77 KBs 984
 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/รายการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5 พ.ย. 2560 || อ่าน : 998 ) 212.06 KBs 951
 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย.2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี (5 พ.ย. 2560 || อ่าน : 1023 ) 212.06 KBs 986
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 พ.ย. 2554 || อ่าน : 1091 ) 100.74 KBs 1013