ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 ผังขั้นตอนการร้องทุกข์ ร้องเรียน (13 มิ.ย. 2561 || อ่าน : 973 ) 420.09 KBs 973
 แบบฟอร์มร้องทุกข์ ร้องเรียน (13 มิ.ย. 2561 || อ่าน : 1018 ) 1.17 MBs 1018
 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (13 มิ.ย. 2561 || อ่าน : 987 ) 113.77 KBs 987
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปอ.3 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 982 ) 58.26 KBs 982
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปอ.2 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1044 ) 53.5 KBs 1044
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปอ.1 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1045 ) 29 KBs 1045
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปย.2 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1063 ) 295 KBs 1063
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปย.1 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1058 ) 173 KBs 1058
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 (10 พ.ย. 2560 || อ่าน : 993 ) 499.9 KBs 968
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 (5 พ.ย. 2560 || อ่าน : 1025 ) 121.39 KBs 982
 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/รายการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5 พ.ย. 2560 || อ่าน : 998 ) 212.06 KBs 951
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ (Capacity Development in Effective Waste Management Implementation) (5 พ.ย. 2560 || อ่าน : 988 ) 208.85 KBs 968
 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย.2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี (5 พ.ย. 2560 || อ่าน : 1023 ) 212.06 KBs 986
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ (29 พ.ย. 2554 || อ่าน : 1416 ) 121.39 KBs 1214
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 พ.ย. 2554 || อ่าน : 1091 ) 100.74 KBs 1013